Częstochowa - dopłaty do kotłów 2018

Dotacje na wymianę kotłów na paliwa stałe w Częstochowie - 2018r.

Wybrane fragmenty z Uchwały  Nr 767.LI.2018 Rady Miasta Częstochowa

(Pełna treść załącznika oraz wnioski - kliknij tutaj!)

§ 1. 1. Gmina  Miasto  Częstochowa  udziela  dotacji  celowej  z budżetu  miasta  Częstochowy  dla  osób fizycznych,  na  zadania  inwestycyjne  polegające  na  zdemontowaniu  i zlikwidowaniu  źródła  ciepła  (kotła) starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpieniu go:

1)...

2)...

3)...

4)...

5) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polski ego Centrum Akredytacji lub innej jednostki  akredytującej  w Europie,  będącej  sygnatariuszem  wielostronnego  porozumienia  o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Warunki i kryteria udzielania dotacji

2. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup nowego źródła  ciepła  –  kotła  na  paliwo  stałe  wymienioneg o  w §  1 ust. 1 pkt 5 (bez  kosztów  projektu,  montażu  orazdodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 4 000 zł.
3. Przedmiotem  dotacji  mogą  być  zadania  inwestycyjne  planowane  do  realizacji  w okresie  po  dacie podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do dnia 9 listopada 2018 r.

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji;
2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;
3) realizacja zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;
4) rozliczenie przyznanej dotacji.

Tryb przyznawania dotacji

4. Termin  składania  wniosków  upływa  z dniem  28  września  2018 r.  Decyduje  data  wpływu  wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy.