Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

kotły dotacje

Wsparcie w ramach dużego bonu edycja 2015

Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dokument do pobrania


 

Dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nazwa Projektu :

Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu, Typoszeregu wysokosprawnych kotłów c.o. o mocy 19 -150kW zasilanych peletami drzewnymi, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie nowego wysokosprawnego typoszeregu kotłów opalanych pelletem drzewnym.

Planowane efekty

Zmniejszenie emisji pyłów oraz zmniejszenie zużycia paliwa w w/w urządzeniach zgodnie z obowiązującymi normami emisyjnymi dla poprawienia środowiska naturalnego

Koszt realizacji projektu

362 850 zł

Wkład Funduszy Europejskich

236 000 zł